เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

กรุณาอ่านข้อกำหนดการรับประกันสินค้าโดยละเอียด เพื่อสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าของลูกค้าทุกท่าน

1. การเริ่มการรับประกัน

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทฯ หรือสาขา หรือตัวแทนจำหน่าย และลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่าน www.tankjrm.com หรือ QR Code ที่ติดแสดงไว้บนตัวถังภายใน 15 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้า)

2. ขอบเขตการรับประกัน

2.1 บริษัทฯ รับประกันสินค้าเฉพาะความเสียหายของตัวถังและอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของถัง ที่บกพร่องจากวัสดุที่ใช้ผลิต และหรือความผิดพลาดจากกระบวนการผลิต และการขนย้าย ติดตั้งและใช้งานตามวิธีคำแนะนำของบริษัทฯเท่านั้น โดยมีอายุการรับประกัน ดังนี้
2.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับประกันสินค้า ในกรณีดังนี้
2.3 บริษัทฯ จะดำเนินการกับสินค้าที่อยู่ในเงื่อนไขข้อ 2.1 ด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดดังนี้

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

3.1 กรณีสินค้าอยู่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเฉพาะความเสียหายของตัวถังและชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของตัวถังเท่านั้นและสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าให้บริการที่หน้างานจากลูกค้า ได้แก่
3.2 กรณีสินค้าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าให้บริการเป็นกรณีไป

4. ความรับผิดชอบของลูกค้า

4.1 ลูกค้า ต้องลงทะเบียนรับประกันสินค้าภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
4.2 ลูกค้า ต้องขนย้าย ติดตั้ง และใช้งาน ตามวิธี/คำแนะนำของบริษัท (ตามข้อมูลที่ติดไว้บนถังหรือเว็บไซด์ www.tankjrm.com หรือแผนกประกันคุณภาพของบริษัทฯ)
4.3 ลูกค้า ต้องเก็บหลักฐานการซื้อขายสินค้า (ถัง) หรือจดจำข้อมูลที่จำเป็นที่ได้ลงทะเบียนไว้ เช่น ชื่อผู้ซื้อ, เลขบิลขาย/บิลส่งของ, หมายเลขถัง Barcode ไว้เพื่อยืนยันสิทธิ์และให้บริษัทฯใช้สืบค้นประวัติ (ยกเว้น อุปกรณ์ของแถม “ลูกลอย” ต้องมีหลักฐานการซื้อขายมายืนยันสิทธิ์เท่านั้น)
4.4 ลูกค้า ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าให้บริการที่หน้างาน

5. อื่นๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ดุลยพินิจดำเนินการใดๆ ที่ไม่มีระบุไว้ในเงื่อนไขรับประกันนี้ เป็นกรณีไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Added to cart
Shopping Cart
Close

No products in the cart.